• امروزه فن آوری اطلاعات تمام ابعاد زندگی بشر را تغییر داده است و استفاده از ابزارهای IT اجتناب ناپذیر شده است.
  • بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر فرد و جامعه برای برنامه ریزی و ایجاد شرایط مناسب پیشرفت در زمینه های فنی، فرهنگی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.
  • فناوری اطلاعات از دو واژه فناوری و اطلاعات تشکیل شده است برای درک بهتر مفهوم فناوری اطلاعات، دو واژه فناوری و اطلاعات را بررسی می کنیم. هرچند که معنایی فراتر دارد.

تعریف فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات بر تمام ابعاد زندگی تاثیر گذاشته است. فن آوری اطلاعات به انسان در ذخیره اطلاعات،انتقال اطلاعات،دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات کمک می کند. اطلاعات درست می تواند منشا تصمیم گیری درست شود و میتوان با استفاده از فن آوری اطلاعات سرعت و کارایی این فرایند را برای رسیدن به آگاهی افزایش داد.

مفهوم فن آوری در عبارت فن آوری اطلاعات

فن آوری کاربردی کردن علم است. اما فن آوری در فن آوری اطلاعات عبارت است از ابزار، مکانیزم، دانش یا فرایندی است که ورودی ها را به خروجی هایی برای ارتقای قابلیت های افراد، گروهای کار و سازمان ها تبدیل می کند .

عوامل مطرح در هر فن آوری

سخت افزار که ماشین آلات و تجهیزات فن آوری را تشکیل می دهند و همچنین انسان افزار که شمال توانایی های انسانی است ، داده افزار که شامل اطلاعات و دانش فنی است و سازمان افزار که سازماندهی و مدیریت را در بر می گیرد.

انسان افزار. : انسانها کاربران و استفاده کنندگان از فن آوری می باشند که یا مانند یک صندوق دار فروشگاه فن آوری را به صورت مستقیم استفاده می کنند و یا به صورت غیر مستقیم مانند خریداران یا مصرف کنندگان از فن آوری سود می برند. البته با پیشرفت فن آوری اطلاعات عامل های غیر انسانی هم به مصرف کنندگان اضافه شده اند این عاملها که به آنها عاملهای هوشمند هم گفته می شود واسط بین فرد و رایانه هستند‌ . این عامل ها همانند انسان تصمیم می گیرند، فکر می کنند و جستجو می کنند و در نهایت نتیجه کار را در اختیار فرد قرار می دهند.

سازمان افزار محیطی است که سه عامل سخت افزار ، انسان و اطلاعات را مدیریت و حمایت می کند. سازمانها، تصمیم سازان دولتی و غیر دولتی که استانداردها ، قوانین و محدودیت‌ها را تعریف و ایجاد می کنند، بنگاه ها و سازمان ها و شرکت های کوچک و بزرگ و حتی سازمان ها و شرکت های مجازی را که مکان و حضور فیزیکی ندارند در بر می گیرد.

مفهوم اطلاعات در عبارت فن آوری اطلاعات

یکی از بخشهای مهم این عبارت اطلاعات است فرایند یادگیری در سلسله مراتب اطلاعات به صورت هرم دانش از داده شروع شده و به خرد و دانایی ختم می شود. اطلاعات یکی از سطح های این سلسله مراتب است. فن آوری اطلاعات یا از اجزای هرم دانش استفاده می کند، یا آنها را تولید می کند و یا ابزاری برای تولید آنهاست. فرایند یادگیری از پایین هرم شروع شده و به سمت بالا گسترش می یابد. سطوح هرم را می توان این گونه توصیف کرد:

داده : به مجموعه ای اطلاعات خام که پیش از پردازش به عنوان ورودی در اختیار داریم، داده گفته می شود. داده ها حقایقی هستند که از طریق مشاهده و پژوهش بدست می آیند. یعنی مواد خامی که هنوز پردازش نشده اند مانند تاریخ و مقدار یک صورت حساب، تعداد پرسنل یک شرکت و جزئیات لیست حقوق.

اطلاعات : پس از هر پردازش روی داده ها داده ها به اطلاعات تبدیل می شوند. پردازش هایی که داده ها را به اطلاعات تبدیل می کند عبارت است از : ورود داده و ثبت، مرتب سازی، ترکیب، محاسبه، نمایش، ذخیره، بازیابی و تولید مجدد .

اطلاعات پاسخ گوی سوالاتی مانند: چه چیزی، چه کسی، چه زمانی و کجا است.

دانش : دانش کاربردی کردن آن اطلاعات است. اطلاعات با تفسیر و تجزیه و تحلیل به وسیله پرسنل سازمان و افراد به دانش تبدیل می شود. داده و اطلاعات سبب اتخاذ تصمیم نمی شوند. بلکه دانش، امکان تصمیم گیری را فراهم می کند. دانش پاسخ سوال چگونگی است.

خرد یا دانایی: پس از ایجاد دانش خرد و دانایی مرحله نهایی فرایند یادگیری است. خرد و دانایی دربر گیرنده اصول اولیه برای فهم و به کار گیری دانش مناسب، برای یک منظور خاص است. در مقایسه بین دانش و خرد می توان گفت که دانش از تحلیل اطلاعات به دست می آید و از کل به جز است. به عبارت دیگر دانش روش پیاده سازی و استفاده از اطلاعات است و چرایی آن از طریق خرد پاسخ داده می شود. و در واقع پاسخی برای سوال چرا می باشد.

به کار گیری فن آوری اطلاعات در حوزه های مختلف

فن آوری اطلاعات با ایجاد محیط های مجازی یا سایبر ماهیت روابط را تغییر داده است مثلا با ایجاد یک صندوق الکترونیکی که به صورت مجانی در شبکه اینترنت در دسترس است ، می توان در لحظه پیغام ها و نامه های افراد دریافت کرد و به آنها پاسخ داد. در محیط اتاق های گفت گوی مجازی می توان به آسانی با دیگران تعامل داشت و حتی به جای تعامل دو نفره، تعامل چند نفره بر قرار کرد. می توان خدمات را با ایجاد سایت های اینترنتی عرضه کرد. می توان سازمانهایی را ایجاد کرد که وجود خارجی، دفتر و مکان فیزیکی ندارند.

Similar Posts