تعریف مفاهیم ابتدایی رایانه و مبانی کامپیوتر
| |

تعریف مفاهیم ابتدایی رایانه و مبانی کامپیوتر

انسان همیشه برای انجام کارها و راحت زیستن،ابزارهای مختلفی را اختراع نموده و به کار گرفته است.ازجمله مسائلی که همواره برای انسان مطرح بوده ، شمارش و محاسبات می باشد. سیر تحول ابزارهای شمارش از انگشتان دست شروع شده و سپس به چوب خط و چرتکه رسیده است.چینی ها با اختراع چرتکه تحول بزرگی در امر شمارش ایجاد نمودند.