مفهوم و معنای شبکه با معنای ارتباط و ارتباطات درهم تنیده شده است و عمری به درازای خلقت دارد آنچه که به همه هستی و پدیده های آن یک درک و معنای واحدی می دهد همان کشف وجود ارتباطی است که میان پیدیده های خلق شده عالم وجود دارد یک نوع شبکه بسیار پیشرفته در هستی همه چیز را به هم مرتبط کرده است تا هر چیزی برای پدیده دیگر قابل درک باشد. در میان انسانها وارتباط آنها با هم و با پدیده های دیگر دفت کنید که چگونه انسانها هم دیگر را درک می کنند و از وجود هم با خبر می شوند و باهم صحبت می کنند و اطلاعاتی را به نحوی به هم انتفال می دهند. چگونه انسانی از وجود انسان دیگر و یا پدیده دیگری با خبر می شود این همان علم شبکه و ارتباطات است اما در سطحی بسیار پیشرفته و نهادینه شده در وجود هستی به صورت طبیعی هرگاه دو یا چند پدیده و مخلوق در جهان هستی همدیگر را درک کنند و اطلاعاتی را به هم منتقل کنند یک شبکه را بین خودشان به وجود آوردند من زیاد وارد بحث شبکه و ارتباطات در هستی نمیشوم فقط جهت نشان دادن قدمت وجود این ارتباط در تمام هستی به آن اشاره کردم تا معنای حقیقی و واقعی شبکه و ارتباطات را درک کنیم اما موضوع اصلی بحث شبکه یا Network در باره ارتباط دو یا چند سیستم برای دریافت و یا انتقال داده ما بین آنها می باشد. اینکه چگونه یک سیستم، از وجود سیستم دیگر باخبر شود و داده ای را از آن سیستم دریافت کند و یا انتقال دهد

Similar Posts

دیدگاهتان را بنویسید